فرهنگ

zGZAdC4WNS_small

اسپریت های شرکت

عملگرا ، مبتکر ، مبتکر ، پیروزی بدون غرور ، شکست بدون دلسرد شدن ، همیشه قبل از رسیدن به هدف به جلو حرکت کنید.

اصول انجام کارها

پای خود را بر زمین بگذارید ، به دنبال اهداف باشید ، از وسوسه ها دوری کنید ، آنچه در واقعیت ممکن است انجام دهید ، کارهای مسئولانه انجام دهید و کارهایی را انجام دهید که برای جامعه مفید است.

ارزشهای اصلی

پیگیری پیگیری های شخصی کارکنان در برنامه توسعه بلند مدت شرکت ، pمردم گرا ، و دستیابی به توسعه هماهنگ بین مردم و شرکت های بزرگ، دارای شخصیت حقوقی.

سبک کار

جدی و خود انگیزه، می تواند کار کند و زندگی کند همزمانبه احساس عزت و رسالت کارکنان را ایجاد کنید. سختگیر و منضبط ، و نسبت به دیگران نرم و ملایم است

ec3035a58d685f0a931062dc5fc6d7ca